We have compiled a glossary of key terminology relating to the translation industry. Some of the terms include links to web pages and articles containing further information or definitions.

ENGLISH FINNISH
Adaptation Adaptaatio, muokkaaminen
Authorised translation / authorized translation Auktorisoitu käännös
Authorised translator / authorized translator Auktorisoitu kääntäjä
Back-translation Takaisinkäännös
Bilingual Kaksikielinen
CAT tools Tietokoneavusteiset käännöstyökalut (CAT)
Certified translation Auktorisoitu käännös
Character Merkki
Character count Merkkimäärä
Competence Pätevyys
Conference interpreting Konferenssitulkkaus
Consecutive interpreting Konsekutiivitulkkaus
Context Konteksti
Controlled language Kontrolloitu kieli
Court interpreting Oikeustulkkaus
Desktop Publishing (DTP) Taitto (DTP)
Document Asiakirja
Editor Kielenhuoltaja
Freelance Translator Freelance-kääntäjä
Globalisation / globalization Globalisointi
Glossary of terms Sanasto, termistö
In-house translator Talon sisäinen kääntäjä
Internationalisation / internationalization Kansainvälistyminen, kansainvälistäminen
Interpreter Tulkki
Interpreting Tulkkaus
Keystroke Merkki
Language combination Kielipari
Language expert Kielenhuoltaja
Language Service Provider (LSP) Kielipalvelujen tarjoaja (LSP)
Language services Kielipalvelut
Language versions Kieliversiot
Locale Kieliympäristö
Localisation / localization Lokalisointi
Machine translation (MT) Konekäännös (MT)
Match Vastaavuus
Mother tongue Äidinkieli
Native language Äidinkieli
Non-disclosure agreement (NDA) Salassapitosopimus (NDA)
Project management Projektinhallinta
Proof-reader / proofreader Kielenhuoltaja
Proof-reading / proofreading Oikoluku
Quality assurance (QA) Laadunvarmistus (QA)
Register Rekisteri
Revising Kielentarkistus
Revision Kielentarkistus
Segment Käännösyksikkö, segmentti
Simultaneous interpreting Simultaanitulkkaus
Software localisation / software localization Ohjelmistojen lokalisointi
Source language Lähdekieli
Source text Lähdeteksti, alkuteksti
Style guide Tyyliopas
Subject Matter Aihealue
Target audience Kohdeyleisö
Target language Kohdekieli
Target readership Kohdeyleisö
Target text Kohdeteksti
Technical writer Tekninen kirjoittaja
Term base Sanasto, termistö
Terminology management Termien hallinta
Terminology work Terminologiatyö
Text function Tekstin funktio
Text type Tekstilaji
Transcreation Luova käännös
Transcription Transkribointi
Translate Kääntää
Translation Kääntäminen, käännös
Translation agency Käännöstoimisto
Translation company Käännöstoimisto
Translation memory (TM) Käännösmuisti (TM)
Translation memory software Käännösmuistiohjelma
Translation process Käännösprosessi
Translation project Käännösprojekti
Translation service provider (TSP) Käännöspalvelujen toimittaja
Translation technology Käännöstekniikka
Translation unit Käännösyksikkö, segmentti
Translator Kääntäjä
Transliteration Translitterointi
Unicode Unicode
Voice-over / voiceover Äänitys
Word count Sanamäärä
Word rate Sanahinta