Käännösmuisti on arvokas apuväline, joka

  • auttaa hyödyntämään toistuvaa ja aiemmin käännettyä materiaalia
  • parantaa käännettyjen tekstien yhtenäisyyttä ja laatua
  • nopeuttaa käännöstyötä
  • säästää käännöskustannuksia.

Kun kääntämisessä halutaan hyödyntää käännösmuistitekniikkaa, käännettäviä tekstejä käsitellään erityisesti tähän tarkoitukseen kehitetyillä ohjelmilla. Tällöin puhutaan tietokoneavusteisesta kääntämisestä (Computer-Assisted Translation, CAT).

Tätä menetelmää voidaan hyödyntää täysipainoisesti silloin, kun alkutekstit ovat muokattavassa tiedostomuodossa.

Tietokanta tukee kääntämistä

Käännöstyön aikana CAT-työkalu luo ja ylläpitää tietokantaa eli käännösmuistia (Translation Memory, TM), johon se tallentaa kunkin käännetyn tekstinosan eli segmentin. Käytännössä segmentti on usein lause tai lyhyt katkelma. Käännösmuistitietokanta on siis ikään kuin sanasto, johon on termien ja sanojen sijasta tallennettu aiemmin käännettyjä lauseita.

Työn edetessä ohjelma tutkii automaattisesti kunkin uuden lauseen ja vertaa sitä tietokantaan tallentuneisiin tekstinosiin. Jos tietokannasta löytyy aiemmin käännetty täysin samanlainen lause (100 % vastaavuus), kääntäjän tehtäväksi jää ratkaista, sopiiko aiempi käännös sellaisenaan myös nyt käsillä olevaan asiayhteyteen. Kääntäjä joko hyväksyy tietokannasta löydetyn käännöksen sellaisenaan tai muokkaa sitä tarpeen mukaan.

Verrattaessa käännettäviä lauseita tietokantaan tallennettuihin segmentteihin ohjelma tunnistaa myös osittaiset vastaavuudet: lauseet, joissa vain osa tekstistä on samanlaista kuin parhaillaan käännettävässä olevassa lauseessa. Kääntäjän tehtävänä on jälleen arvioida, kuinka suuri osa tietokannasta löytyneestä käännöksestä on hyödynnettävissä parhaillaan käsillä olevassa työssä, ja tehdä tarvittavat muokkaukset.

Vaikka tietokannasta ei löytyisikään vastaavaa aiemmin käännettyä tekstiä, sitä voi hyödyntää erittäin luotettavana ja relevanttina ”termipankkina” ja kääntäjä voi löytää sieltä yksittäisiä termejä ja ilmaisuja, joita on käytetty asiakkaan aiemmissa käännöksissä. Näin voidaan parantaa tekstien yhtenäisyyttä ja monikielisen viestinnän johdonmukaisuutta.

Tehot irti tekniikasta

Käännöstyökaluista saatava hyöty on luonnollisesti sitä suurempi, mitä laadukkaampaa ja relevantimpaa materiaalia tietokanta sisältää ja mitä monipuolisemmin ja taitavammin tekniikkaa voidaan hyödyntää.

Tehokkaat käännösmuistiohjelmat pystyvät käsittelemään luotettavasti esimerkiksi erilaisia julkaisuissa, verkkosivustoissa ja ohjelmoinnissa käytettäviä tiedostomuotoja sekä mahdollistavat termikantojen luonnin ja hyödyntämisen käännöstyön aikana.

Ota meihin yhteyttä, jos haluat lisätietoja kieliversioiden toteuttamisesta mahdollisimman kustannustehokkaasti.